Възлагане чрез събиране на оферти с обява

Идентификационен номер:
9074401
Обява за събиране на оферти
Публикувано на 29.03.2018
0.39 MB
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка
Публикувано на 29.03.2018
0.28 MB
Приложение 1 и 2 към обявата
Публикувано на 29.03.2018
0.78 MB
Образци към обявата
Публикувано на 29.03.2018
0.07 MB
Протокол от работата на комисията. Възлагането по настоящата обява е прекратено. Мотивите за прекратяването са посочени в Протокола от работата на комисията.
Публикувано на 22.05.2018
0.98 MB