Възлагане чрез събиране на оферти с обява

Идентификационен номер:
9080256
Дата на архивиране:
01.08.2019
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка
Публикувано на 30.08.2018
0.12 MB
Обява
Публикувано на 30.08.2018
4.1 MB
Приложения към обява
Публикувано на 30.08.2018
0.36 MB
Образци към обява
Публикувано на 30.08.2018
0.04 MB
Удължаване на срока за получаване на оферти
Публикувано на 18.09.2018
0.12 MB
Протокол от работата на комисията
Публикувано на 22.10.2018
0.81 MB
Договор по обособена позиция № 2 - Снегопочистване в ТРЛК Върбица
Публикувано на 14.11.2018
2.66 MB
Договор по обособена позиция № 1 - Снегопочистване на обекти на ДП РВД в гр. София
Публикувано на 20.11.2018
2.7 MB