Открита процедура по чл 18, ал. 1, т.1 от ЗОП

Идентификационен номер:
00222-2018-0014
Дата на архивиране:
06.12.2018
Решение за откриване на процедурата
Публикувано на 04.06.2018
0.7 MB
Обявление за обществена поръчка
Публикувано на 04.06.2018
0.39 MB
Документация за обществена поръчка
Публикувано на 04.06.2018
0.89 MB
Приложение № 1 към Документацията - Техническа спецификация
Публикувано на 04.06.2018
0.75 MB
Приложение № 2 към Документацията - Методика за оценка на офертите
Публикувано на 04.06.2018
0.42 MB
Приложение № 3 към Документацията - Проект на договор
Публикувано на 04.06.2018
0.78 MB
Образец № 1 на еЕЕДОП за преглед
Публикувано на 04.06.2018
0.08 MB
Образец № 1 на еЕЕДОП за попълване (За да свалите и съхраните файла, използвайте десния бутон на мишката)
Публикувано на 04.06.2018
0.1 MB
Приложение № 4 - Образци към Документацията
Публикувано на 04.06.2018
0.13 MB
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № РД-28-393/18.06.2018 г.
Публикувано на 21.06.2018
0.25 MB
Приложение № 1 към Документацията – Техническа спецификация, променена на 18.06.2018 г.
Публикувано на 21.06.2018
0.75 MB
Приложение № 4 - Образци към Документацията, променени на 18.06.2018 г.
Публикувано на 21.06.2018
0.13 MB
Разяснения по чл. 33 от ЗОП от 21.06.2018 г.
Публикувано на 21.06.2018
0.1 MB
Разяснения по чл. 33 от ЗОП от 26.06.2018 г.
Публикувано на 26.06.2018
1.56 MB
Протокол № 1 от работата на комисията
Публикувано на 20.07.2018
1 MB
Протокол № 2 от работата на комисията
Публикувано на 12.11.2018
15.63 MB
Доклад по чл. 103, ал. 3 от ЗОП за резултатите от работата на комисията
Публикувано на 12.11.2018
24.67 MB
Решение за прекратяване на процедурата
Публикувано на 12.11.2018
5.68 MB
Обявление за възложена поръчка
Публикувано на 29.11.2018
0.34 MB