Идентификационен номер:
00222-2018-0032
Решение за откриване на процедура
Публикувано на 01.10.2018
0.64 MB
Обявление за поръчка
Публикувано на 01.10.2018
0.43 MB
Документация за обществената поръчка
Публикувано на 01.10.2018
0.83 MB
Приложение № 1 към документацията – Описание, количествени и технически спецификации на оборудването пообособена позиция № 1
Публикувано на 01.10.2018
0.1 MB
Приложение№ 2 към документацията – Описание, количествени и минимални технически спецификации на оборудването по обособена позиция № 2
Публикувано на 01.10.2018
0.19 MB
Приложение № 3 към документацията – Оценка на офертите
Публикувано на 01.10.2018
0.06 MB
Образец № 1 на еЕЕДОП за преглед
Публикувано на 01.10.2018
0.08 MB
Образец № 1 на еЕЕДОП за попълване (За да свалите и съхраните файла, използвайте десния бутон на мишката)
Публикувано на 01.10.2018
0.1 MB
Образци към документацията
Публикувано на 01.10.2018
0.11 MB
Разяснения по чл. 33 от ЗОП
Публикувано на 08.10.2018
0.29 MB
Разяснения по чл. 33 от ЗОП_2
Публикувано на 25.10.2018
0.2 MB
Разяснения по чл. 33 от ЗОП_3
Публикувано на 08.11.2018
0.19 MB
Образец на таблица № 4 за съответствие и описание на предлаганото оборудване за 4 бр. четци за достъп за обект ЛЦ за ОВД Бургас (по обособена позиция № 2) от Образец № 4 от Приложение № 4 към документацията (Образци)
Публикувано на 08.11.2018
0.02 MB
Протокол № 1 от работата на комисията
Публикувано на 12.12.2018
0.75 MB
Съобщение на комисията за отваряне на ценови предложения
Публикувано на 21.01.2019
0.15 MB
Протокол № 2 от работата на комисията
Публикувано на 31.01.2019
2.25 MB
Протокол № 3 от работата на комисията
Публикувано на 31.01.2019
0.34 MB
Доклад по чл. 103, ал. 3 от ЗОП за резултатите от работата на комисията
Публикувано на 31.01.2019
3 MB
Решение за прекратяване на процедурата
Публикувано на 31.01.2019
0.86 MB
Обявление за възложена поръчка (Информация относно невъзлагане)
Публикувано на 18.02.2019
0.37 MB