Открита процедура по чл 18, ал. 1, т.1 от ЗОП

Идентификационен номер:
00222-2018-0030
Дата на архивиране:
12.02.2019
Решение за откриване на процедурата
Публикувано на 27.09.2018
3.2 MB
Обявление за обществена поръчка
Публикувано на 27.09.2018
0.41 MB
Документация за обществена поръчка
Публикувано на 27.09.2018
0.89 MB
Приложение № 1 към Документацията - Техническа спецификация
Публикувано на 27.09.2018
0.53 MB
Приложение № 1 към Документацията - Техническа спецификация - Приложение 1.1
Публикувано на 27.09.2018
0.07 MB
Приложение № 1 към Документацията - Техническа спецификация - Приложение 1.2
Публикувано на 27.09.2018
0.1 MB
Приложение № 1 към Документацията - Техническа спецификация - Приложение 1.3
Публикувано на 27.09.2018
0.17 MB
Приложение № 2 към Документацията - Методика за оценка на офертите
Публикувано на 27.09.2018
0.5 MB
Приложение № 3 към Документацията - Проект на договор
Публикувано на 27.09.2018
0.78 MB
Образец № 1 на еЕЕДОП за преглед
Публикувано на 27.09.2018
0.08 MB
Образец № 1 на еЕЕДОП за попълване (За да свалите и съхраните файла, използвайте десния бутон на мишката)
Публикувано на 27.09.2018
0.1 MB
Приложение № 4 - Образци към Документацията
Публикувано на 27.09.2018
0.09 MB
Съобщение за промяна в датата на отваряне на постъпилите оферти
Публикувано на 07.11.2018
0.09 MB
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № РД-28-781/06.11.2018 г.
Публикувано на 09.11.2018
2.17 MB
Съобщение на комисията за отваряне на ценови предложения
Публикувано на 03.01.2019
0.45 MB
Протокол № 1 от работата на комисията
Публикувано на 23.01.2019
5.6 MB
Протокол № 2 от работата на комисията
Публикувано на 23.01.2019
3.82 MB
Протокол № 3 от работата на комисията
Публикувано на 23.01.2019
3.16 MB
Доклад по чл. 103, ал. 3 от ЗОП за резултатите от работата на комисията
Публикувано на 23.01.2019
14.08 MB
Решение за прекратяване на процедурата
Публикувано на 23.01.2019
1.73 MB
Обявление за възложена поръчка (за прекратяване на процедурата)
Публикувано на 08.02.2019
0.41 MB