Открита процедура по чл 18, ал. 1, т.1 от ЗОП

Идентификационен номер:
00222-2018-0013
Дата на архивиране:
11.09.2018
Решение за откриване на процедурата
Публикувано на 01.06.2018
0.62 MB
Обявление за обществена поръчка
Публикувано на 01.06.2018
2.9 MB
Документация за участие
Публикувано на 01.06.2018
0.9 MB
РАЗДЕЛ XII – Технически изисквания
Публикувано на 01.06.2018
0.19 MB
Образец № 8 - еЕЕДОП за преглед
Публикувано на 01.06.2018
0.08 MB
Образец № 8 - еЕЕДОП за попълване (за да свалите и съхраните файла, използвайте десния бутон на мишката)
Публикувано на 01.06.2018
0.11 MB
Образци към документацията за обществената поръчка
Публикувано на 01.06.2018
0.06 MB
Разяснения по чл. 33 от ЗОП - изх. № 70-00-23/26.06.2018 г.
Публикувано на 26.06.2018
0.3 MB
Разяснения по чл. 33 от ЗОП - изх. № 70-00-25/26.06.2018 г.
Публикувано на 26.06.2018
0.17 MB
Протокол №1 от работата на комисията
Публикувано на 25.07.2018
0.45 MB
Протокол № 2 от работата на комисията
Публикувано на 22.08.2018
0.48 MB
Доклад по чл. 103, ал. 3 от ЗОП за резултатите от работата на комисията
Публикувано на 22.08.2018
0.79 MB
Решение за прекратяване на процедурата
Публикувано на 22.08.2018
0.19 MB
Обявление за възложена поръчка относно невъзлагането и
Публикувано на 07.09.2018
1.91 MB