Възлагане чрез събиране на оферти с обява

Идентификационен номер:
9068709
Дата на архивиране:
31.07.2018
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка
Публикувано на 27.09.2017
0.34 MB
Обява за събиране на оферти
Публикувано на 27.09.2017
4.6 MB
Образци към обявата
Публикувано на 27.09.2017
0.06 MB
Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
Публикувано на 11.10.2017
0.35 MB
Протокол от работата на комисията
Публикувано на 01.11.2017
0.53 MB
Договор по обособена позиция №1
Публикувано на 12.12.2017
1.2 MB
Договор по обособена позиция №2
Публикувано на 12.12.2017
0.91 MB