Възлагане на обществена поръчка чрез Публична покана

Идентификационен номер:
9066008
Дата на архивиране:
26.07.2018
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка
Публикувано на 06.07.2017
0.11 MB
Обява за събиране на оферти
Публикувано на 06.07.2017
1.24 MB
Образци към обявата
Публикувано на 06.07.2017
0.06 MB
Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
Публикувано на 31.07.2017
0.11 MB
Протокол от работата на комисията
Публикувано на 17.08.2017
0.12 MB
Договор
Публикувано на 08.11.2017
0.71 MB