Възлагане чрез събиране на оферти

Идентификационен номер:
9070139
Обява за събиране на оферти
Публикувано на 08.11.2017
1.91 MB
Образци към обявата
Публикувано на 08.11.2017
0.03 MB
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка
Публикувано на 08.11.2017
0.04 MB
Удължаване на срока за получаване на оферти
Публикувано на 28.11.2017
0.34 MB
Протокол от работата на комисията - възлагането по настоящата обява е прекратено като мотивите за прекратяването са посочени в настоящия протокол.
Публикувано на 07.02.2018
0.47 MB