Възлагане чрез събиране на оферти

Дата на архивиране:
08.02.2019
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка
Публикувано на 11.10.2017
0.6 MB
Обява за събиране на оферти
Публикувано на 11.10.2017
2.15 MB
Образци към обявата
Публикувано на 11.10.2017
0.03 MB
Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
Публикувано на 30.10.2017
0.12 MB
Протокол от работата на комисията
Публикувано на 14.12.2017
0.3 MB
Договор № 498/13.12.2017 г. за доставка на бизнес мениджмънт софтуер
Публикувано на 14.12.2017
5.09 MB