Възлагане чрез събиране на оферти

Идентификационен номер:
9065984
Дата на архивиране:
18.12.2018
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка
Публикувано на 05.07.2017
0.66 MB
Обява за събиране на оферти
Публикувано на 05.07.2017
4.65 MB
Образци към обявата
Публикувано на 05.07.2017
0.09 MB
Протокол от работата на комисията
Публикувано на 25.07.2017
0.74 MB
Договор по обособена позиция №1
Публикувано на 08.08.2017
2.86 MB
Договор по обособена позиция №2
Публикувано на 08.11.2017
2.27 MB
Договор по обособена позиция №3
Публикувано на 08.11.2017
1.87 MB