Открита процедура по чл 18, ал. 1, т.1 от ЗОП

Идентификационен номер:
00222-2018-0020
Дата на архивиране:
13.02.2019
Решение за откриване на процедурата
Публикувано на 19.07.2018
1.51 MB
Обявление за обществена поръчка
Публикувано на 19.07.2018
0.32 MB
Документация за обществената поръчка
Публикувано на 19.07.2018
0.55 MB
Раздел XII към документацията - Технически и количествени спецификации
Публикувано на 19.07.2018
0.23 MB
Образци към документацията
Публикувано на 19.07.2018
0.1 MB
Образец № 6а към документацията - еЕЕДОП за Обособена позиция № 1, за преглед
Публикувано на 19.07.2018
0.07 MB
Образец № 6а към документацията - еЕЕДОП за Обособена позиция № 1, за попълване (За да свалите и съхраните файла, използвайте десния бутон на мишката)
Публикувано на 19.07.2018
0.1 MB
Образец № 6б към документацията - еЕЕДОП за Обособена позиция № 2, за преглед
Публикувано на 19.07.2018
0.07 MB
Образец № 6б към документацията - еЕЕДОП за Обособена позиция № 2, за попълване (За да свалите и съхраните файла, използвайте десния бутон на мишката)
Публикувано на 19.07.2018
0.09 MB
Разяснения по чл. 33 от ЗОП - изх. № 70-00-35/06.08.2018 г.
Публикувано на 06.08.2018
0.33 MB
Разяснения по чл. 33 от ЗОП -изх. № 70-00-36/17.08.2018 г.
Публикувано на 17.08.2018
0.17 MB
Протокол № 1 от работата на комисията
Публикувано на 04.09.2018
1.35 MB
Съобщение на комисията за отваряне на ценови оферти
Публикувано на 12.09.2018
0.07 MB
Протокол № 2 от работата на комисията
Публикувано на 21.09.2018
1.71 MB
Протокол № 3 от работата на комисията
Публикувано на 21.09.2018
0.24 MB
Доклад по чл. 103, ал. 3 от ЗОП за резултатите от работата на комисията
Публикувано на 21.09.2018
2.3 MB
Решение РД-28-661/21.09.2018 г. за определяне на изпълнител
Публикувано на 21.09.2018
0.97 MB
Обявление за възложена поръчка
Публикувано на 05.12.2018
0.39 MB
Договор № 560 от 21.11.2018 г. за обособена позиция № 1
Публикувано на 05.12.2018
4.25 MB
Договор № 494 от 25.10.2018 г. по обособена позиция № 2
Публикувано на 05.12.2018
2.65 MB
Информация до АОП за изпълнението на договора
Публикувано на 08.02.2019
0.53 MB
Обявление за приключване на договор № 560/21.11.2018 г.
Публикувано на 13.02.2019
0.14 MB