Открита процедура

Идентификационен номер:
00222-2018-0037
Дата на архивиране:
11.03.2019
Решение за откриване на процедурата
Публикувано на 08.10.2018
0.39 MB
Обявление за обществена поръчка
Публикувано на 08.10.2018
4.46 MB
Документация за обществена поръчка
Публикувано на 08.10.2018
0.7 MB
РАЗДЕЛ IX към документацията - Оценка на офертите
Публикувано на 08.10.2018
0.02 MB
РАЗДЕЛ XI към документацията - Образци
Публикувано на 08.10.2018
0.17 MB
Образец № 1 - еЕЕДОП за преглед
Публикувано на 08.10.2018
0.08 MB
Образец № 1 на еЕЕДОП за попълване (За да свалите и съхраните файла, използвайте десния бутон на мишката)
Публикувано на 08.10.2018
0.11 MB
РАЗДЕЛ XII към документацията – Технически спецификации
Публикувано на 08.10.2018
0.1 MB
Протокол № 1 от работата на комисията
Публикувано на 05.12.2018
0.47 MB
Съобщение на комисията за отваряне на ценови оферти
Публикувано на 15.01.2019
0.14 MB
Протокол № 2 от работата на комисията
Публикувано на 26.02.2019
0.43 MB
Протокол № 3 от работата на комисията
Публикувано на 26.02.2019
0.42 MB
Доклад по чл. 103, ал. 3 от ЗОП за резултатите от работата на комисията
Публикувано на 26.02.2019
0.8 MB
Решение за прекратяване на процедурата
Публикувано на 26.02.2019
0.24 MB
Обявление за възложена поръчка (информация относно невъзлагане)
Публикувано на 11.03.2019
0.3 MB