Възлагане на обществена поръчка чрез Публична покана

Идентификационен номер:
9051665
Публична покана
Публикувано на 24.03.2016
0.07 MB
Документация
Публикувано на 24.03.2016
0.43 MB
Образци
Публикувано на 24.03.2016
0.5 MB
Протокол № 1/14.04.2016 г. и Протокол № 2/21.04.2016 г. от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите
Публикувано на 21.04.2016
0.19 MB
Договор № 164
Публикувано на 03.05.2016
0.35 MB