Профил на купувача

Обща информация

Обявления за предварителна информация

Пазарни консултации и външно участие при подготовка на документациите

Друга полезна информация

Обществени поръчки, възлагани по ЗОП в сила от 15.04.2016 г.

Процедури по ЗОП

Събиране на оферти с обява или покана

Покани до всички заинтересовани лица за поръчки по чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Самостоятелно възложени обособени позиции на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Обществени поръчки, възлагани по ЗОП в сила до 14.04.2016 г.

Обществени поръчки, възлагани чрез процедури по ЗОП

Обществени поръчки, възлагани чрез публична покана по ЗОП

Преходни обществени поръчки към 01.10.2014 г.

Преходни процедури по ЗОП

Процедури в процес на възлагане към 01.10.2014 г.

Процедури със сключен договор в процес на изпълнение към 01.10.2014 г.

Преходни възлагания чрез публична покана

Поръчки в процес на възлагане, без сключен договор към 01.07.2014 г.

Поръчки със сключен договор в процес на изпълнение към 01.07.2014 г.

Архив

Архив - Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки

Архив - Предварителни обявления

Архив - Становища на изпълнителния директор на АОП по запитвания на ДП РВД

Архив - Обществени поръчки, възлагани по ЗОП в сила от 15.04.2016 г.

Архив - Процедури по ЗОП

Архив - Самостоятелно възложени обособени позиции на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Архив - Събиране на оферти с обява или покана

Архив - Покани до всички заинтересовани лица за поръчки по чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Архив - Обществени поръчки, възлагани по ЗОП в сила до 14.04.2016 г.

Архив - Обществени поръчки, възлагани чрез процедури по ЗОП

Архив - Обществени поръчки, възлагани чрез публична покана по ЗОП

Архив - Преходни обществени поръчки към 01.10.2014 г.

Архив - Преходни процедури по ЗОП

Архив - Процедури в процес на възлагане към 01.10.2014 г.

Архив - Процедури със сключен договор в процес на изпълнение към 01.10.2014 г.

Архив - Преходни възлагания чрез публична покана

Архив - Поръчки в процес на възлагане, без сключен договор към 01.07.2014 г.

Архив - Поръчки със сключен договор в процес на изпълнение към 01.07.2014 г.