Ден на посетителите за прототип TESLA по проект PJ 10 на програма SESAR 2020 | ДП РВД
23 Ное
2017

Ден на посетителите за прототип TESLA по проект PJ 10 на програма SESAR 2020

Controller Tools and Team Organisation for the Provision of Separation in Air Traffic Management –  PJ 10 (PROSA)

BULATSA проведе Ден на посетителите за запознаване с проведеното от 13-17 ноември 2017 г. валидационно упражнение на прототип TESLA. Участие взеха представители на Airbus, Евроконтрол, INDRA, THALES, DFS и COOPANS.

TESLA (Tactical Encounter Solver Assistant) e съвместен проект на Airbus D&S и BULATSA, който стартира през 2016 г. в изпълнение на дейностите по проект PJ 10 PROSA (Controller Tools and Team Organisation for the Provision of Separation in the Air Traffic Managament) на програма SESAR 2020.

SESAR 2020 е програма на Европейския съюз за развитие на нови технологии в сферата на управлението на въздушното движение и се управлява от съвместното предприятие на ЕС SESAR Joint Undertaking (SJU). Финансира се от програмата за изследвания и иновации Хоризонт 2020 и акцентира върху серия от проекти с цел разработването и валидирането на нови технологични решения за управление на въздушното движение.

Ръководителите на полети, които отговарят за безопасното и качествено обслужване на въздушния трафик, са подпомагани от автоматизирани системи за управление на въздушното движение, с чиято помощ наблюдават и комуникират със самолетите. Тяхна основна задача е поддържане на сепарация с цел недопускане на опасно сближаване на самолетите и закъснения във въздуха и на земята. Непрекъснатото увеличаване на трафика и въвеждането на въздушно пространство за свободно планиране на полетите (Free Route Airspace) поставя пред тях сериозни предизвикателства, които изискват въвеждането нови технологични решения с цел подобряване безопасността на полетите и тяхното по-ефективно провеждане.

Екипите от специалисти на BULATSA и Airbus D&S проведоха съвместно валидационното упражнение на прототипа в специално оборудваната тестова платформа „BULATSA innovation grid“, където са разположени симулационни работни позиции за РП и псевдо-пилоти. Целта беше тестване на прототипа и набиране на масив от специализирана информация за зрелостта на TESLA и развитието му по предварително зададени изисквания и стандарти, определени от SJU.

TESLA подпомага Ръководителите на полети при разрешаването на потенциални конфликти в натоварените райони на летищата и оценява и представя различните възможности за предотвратяването им като следи и анализира траекториите на самолетите. Прототипът показва кои решения са безопасни за всяка конкретната ситуация – дали самолетите да набират височина или да снижават и с каква скорост. Другите възможни решения са промяна на направлението на полета и корекции в скоростта на въздухоплавателните средства.

В рамките на събитието бяха представени и поведението и възможностите на TESLA чрез симулация на управление на въздушното движение в района на летище София със средно и високо натоварен трафик. Българските Ръководители на полети демонстрираха възможностите за разрешаване на множество конфликтни ситуации с помощта на прототипа.

Резултатите и оценката за статуса на прототипа TESLA се очакват в края на първото тримесечие на 2018 г.

 

Относно SESAR

Като технологичен стълб на инициативата Единно европейско небе, SESAR (Изследователска програма за управление на въздушното движение (УВД) в Единното европейско небе) има за цел да модернизира и хармонизира УВД в Европа. Съвместното предприятие SESAR (SESAR JU) бе създадено през 2007 г. като публично-частно партньорство за подпомагане на това начинание. Предприятието прави това чрез обединяване на знанията и ресурсите на цялата общност за УВД, за да се определят, изследват, развият и валидират иновативни технологични и оперативни решения. SESAR JU също така отговаря и за изпълнението на Европейския генерален план за УВД, който определя приоритетите на ЕС за научноизследователска и развойна дейност, и за изпълнение. Основано от Европейския съюз и Евроконтрол, SESAR JU има 19 членове, които заедно със своите партньори и асоциации ще представляват над 100 компании, работещи в Европа и извън нея. SESAR JU работи също така тясно с асоциациите на персонала, регулаторите, летищните оператори и научната общност.

PJ10 PROSA получи финансиране от Съвместното предприятие SESAR по програмата за научни изследвания и иновации на Европейския съюз "Хоризонт 2020", по силата на споразумение за отпускане на безвъзмездна помощ № 734143.