SWIM Common PKI | ДП РВД

SWIM Common PKI

Статус: 
активен

Проект: SWIM Common PKI

Финансираща програма: Механизъм за свързване на Европа

Идентификационен номер на проекта: 2017_084_AF5

Продължителност на проекта13/11/2018 - 31/12/2021 

Координатор на проекта: EUROCONTROL

Партньори:

• Aeroports De Paris;

• Air Navigation Services Finland Oy;

• Osterreichische Gesellschaft fur Zivilluftfahrt mit beschrankter Haftung, limited liability company;

• BELGOCONTROL;

• State Enterprise "Air Traffic Services Authority";

• Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft;

• French Ministry of the Armies/Direction General de l'Armement;

• DFS Deutsche Flugsicherung GmbH;

• The French State -Ministere de la Transition ecologique et solidaire, DGAC (Direction generale de l'aviation civile),

• DSNA (Direction des services de la navigation aerienne );

• ENAV;

• FABCE, letalske storitve, d.o.o. (F ABCE, Aviation Services, Ltd.);

• Hellenic Civil Aviation Authority;

• HungaroControl Air Navigation Services Pte Ltd Co.;

• K0benhavns Lufthavne A/S;

• Luchtverkeersleiding Nederland (Air Traffic Control The Netherlands);

• Luftfartsverket, a state enterprise (LFV);

• Manchester Airport PLC;

• NATS (En Route) plc;

• Navegac;:ao Aerea de Portugal- NAV Portugal, E.P.E.;

• Naviair, a state owned company;

• Polish Air Navigation Services Agency;

• Ryanair DAC;

• Romanian Air Traffic Services Administration;

• Serbia and Montenegro Air Traffic Services LLC;

• Slovenia Control, Slovenian Air Navigation Services, Limited;

• Societe Air France;

• SPANISH AIR FORCE;

• State Enterprise "Oro Navigacija";

• Letove Prevadzkove Sluzby SR, Statny Podnik - LPS SR, s. p .

 

Цел:

Проектът има за цел разработването и внедряването на обща рамка за интегриране на локални PKI решения по начин, който да е съвместим, като това включва предоставяне на оперативно съвместими цифрови сертификати на потребителите на SWIM. Резултатът и свързаната с него рамка, които ще бъдат част от инфраструктурата за кибер сигурност на аеронавигационните системи, трябва да позволява подписване, публикуване и поддържане на цифрови сертификати и списъци за премахване, съгласно изискванията. Цифровите сертификати ще позволят удостоверяване на потребителя, както и криптиране/декриптиране, когато и където е необходимо, за да се гарантира, че информацията може да бъде прехвърлена по сигурен начин. Всички заинтересовани участници в авиационната индустрия (доставчици на аеронавигационно обслужване, потребители на въздушното пространство, военни организации, летища и др.) ще се възползват от постигнатите от проекта резултати.

 

Обхватът на проекта включва дефиниране и разработване на насочена обща PKI рамка за нуждите на авиационните организации в Европа, като също включва интеграция и валидиране с някои заинтересовани страни. Проекта ще осигури оперативна съвместимост на цифровите сертификати както в Европа, така и с други региони.

 

Проектът също така цели да развие системите, необходими за функционирането на PKI и свързаната с него рамка, за разработване и управление на цифрови сертификати, напр. сертифициращи органи, услуги за валидиране като OCSP или CRL, потребителски интерфейси, системи поддържащи ролите на органа за регистрация и органа за управление на политиката. Тези системи ще бъдат разработени чрез обществени поръчки, които ще използват процеса на възлагане на поръчките на ЕВРОКОНТРОЛ чрез покана за подаване на оферти въз основа на спецификациите, разработени в рамките на настоящия проект. Развитието на системата ще се основава на съществуващи и зрели COTS хардуер и софтуер.

 

Дейности:

Дейностите по проекта включват:

  1. Разработване на политики и процедури;
  2. Разработване на общи PKI спецификации;
  3. Определяне на SWIM интерфейси към общия PKI;
  4. Стартиране на обществена поръчка;
  5. Оценка на офертите и избор на Изпълнител;
  6. Разработване на договор за общ PKI;
  7. Подготовка за внедряване;
  8. Управление на проекта.