Разгръщане на SESAR | ДП РВД

Разгръщане на SESAR

Статус: 
активен

Управителят на разгръщането на SESAR (SESAR Deployment Manager - SDM)  е организацията, номинирана през 2014 г. от Европейската комисия (ЕК), която синхронизира и координира модернизирането на европейската система за УВД. В него участват представители на Алианса А6, Алианса А4 и SDAG EEIG (SESAR-related Deployment Airport Group (SDAG) European Economic Interest Group (EEIG)). Основната задача на SESAR Deployment Manager е да разработва, актуализира и представя на ЕК за одобрение и на заинтересованите страни за изпълнение Програма за разгръщане на SESAR. Към момента Програмата обхваща “Пилотен съвместен проект“ (Pilot Common Project - PCP) в подкрепа на изпълнението на Европейския генерален план за управление на въздушното движение, установен от ЕК с Регламент (ЕС) №716/2014 Програмата ще обхваща  и следващите съвместни проекти, които ще бъдат въведени с бъдещи регламенти. Чрез програмата за разгръщане, SDM ще осигури ефективна синхронизация и координация на съвместните проекти за внедряване, както и свързаните с това инвестиции. Отговорностите на SDM са описани в чл. 9 от Регламент за изпълнение (ЕС) №409/2013.

SESAR Deployment Manager ще координира и синхронизира за първоначален период от седем години въвеждането на нови технологии и решения, преминали през етапи на тестове и валидиране чрез Съвместното предприятие SESAR, предоставяйки значителни ползи за ползвателите на ВП и околната среда и повишавайки конкурентоспособността на Европейската система за УВД.  

В „Пилотния съвместен проект“ се определят шест функционалности по УВД. Внедряването на тези функционалности е със задължителен характер за целия Европейския съюз, съобразно географския обхват на Регламента. ДП РВД е част от  организациите, участващи в разгръщането на SESAR и има за цел да допринесе за навременното и синхронизирано въвеждане на тези функционалности.

За повече информация:

SESAR Deployment Manager (http://www.sesardeploymentmanager.eu/)

В съответствие с Регламент (ЕС) №716/2014, ДП РВД участва в процесите по изпълнение на Програмата за внедряване на SESAR. След обстоен анализ на възможностите за кандидатстване и потенциалните ползи за предприятието, както в национален, така и в международен мащаб, през 2015 г. ДП РВД кандидатства с три проектни предложения (едно самостоятелно и две в група с партньори) за съфинансиране на дейности по изпълнението на програмата в рамките на Кохезионния пакет от Механизма за свързване на Европа (CEF Call 2015), както следва:

  • Traffic Complexity Assessment Tool (tCAT), с времева рамка на проекта: 2016 - 2020 г.
  • Creating Local Security Operations Center (SOC), с времева рамка на проекта: 2016 – 2019 г., като проектът не е одобрен за финансиране в рамките на CEF Call 2015.
  • NewPENS Stakeholders contribution for the procurement and deployment of NewPENS, с времева рамка на проекта: 2016 – 2019 г.

След  прието на 8 юли 2016 г. решение от ЕК относно съфинансирането на проектите tCAT и NewPENS от страна на ЕС и след полученото одобрение от страна на координационния комитет на Механизма за свързване на Европа (CEF), ДП РВД получи покана от SESAR Deployment Manager за формализиране на участието на предприятието в подготвителната фаза на проектите чрез подписване на споразумение за отпускане на средства (Specific Grant Agreement) в рамките на програмата за въвеждане на SESAR. 

През 2016 г.  ДП РВД кандидатства самостоятелно и в сътрудничество с водещи представители на индустрията с четири нови проектни предложения за съфинансиране на дейности по изпълнението на програмата в рамките на Общия и Кохезионния пакет, както следва:

  • Local Security Operations Centre;
  • SWIM Governance Project;
  • Datalink Path II Project;
  • GATE Free Route Airspace (GO FRA) feasibility study (в рамките на платформа за сътрудничество GATE ONE).

ДП РВД е в непрекъснат процес на паралелна координация с компетентните звена в МТИТС по споменатите и свързани дейности.