Авиационен учебен център | ДП РВД

Авиационен учебен център

Авиационният учебен център (АУЦ) е сертифициран за обучение на ръководители на полети на основание Регламент (ЕО) № 216/2008 г. на Европейския парламент и Съвета и Регламент (ЕС) № 2015/340 на Комисията. Обучението в авиационния учебен център се провежда по одобрени от ГД ГВА учебни планове и програми, в съответствие с изискванията на ЕВРОКОНТРОЛ за общо основно съдържание на първоначалното обучение на ръководители на полети (EUROCONTROL COMMON CORE CONTENT).

Авиационният учебен център е с валиден сертификат за професионално обучение на авиационни специалисти, издаден съгласно изискванията на Наредба № 27 на Министерство на транспорта и информационните технологии.

Обучението на ръководители на полети обхваща съвкупността от теоретични курсове, практически упражнения, включително симулации и обучение на работно място, необходими за придобиване и поддържане на умения за предоставяне на безопасно, надлежно и експедитивно обслужване по контрол на въздушното движение.