Система за доброволно докладване | ДП РВД

Система за доброволно докладване

В съотвесттвие с  РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 376/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 3 април 2014 година за докладване, анализ и последващи действия във връзка със събития в гражданското въздухоплаване, ДП РВД въвежда система за доброволно докладване (VOR), с цел  физическите лица да докладват сведения за събития, свързани с авиационната безопасност.

Създаването на система за доброволно докладване е с цел да се улесни събирането на:

а) сведения за събития, които може да не се отчитат съгласно системата за задължително докладване (MOR);

б) друга свързана с безопасността информация, която се счита от докладващия за признак за действителна или потенциална заплаха за авиационната безопасност.

Основна цел на системата за доброволно докладване е лицата не пряко свързани с авиационната безопасност, и които не са изброени в член 4, параграф 6 на  РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 376/2014 да могат да докладват и да подпомогнат в събирането на сведения за събития и друга свързана с безопасността информация, които не подлежат на задължително докладване съгласно член 4, параграф 1 на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 376/2014.

В съответствие с приетата и утвърдена Политика за безпристрастно отношение  (Just Culture) ДП РВД осигурява конфиденциалността и опазването на личните данни на докладващите лица, а така също и на служителите споменати в докладите за авиационни събития в съответствие с разпоредбите на приложимото Европейско и национално законодателство.

Доброволен доклад относно.
Описание на събитието.
Дата на събитието
:
Час на събитието.
Image CAPTCHA
Въведете символите, показани на изображението.