Профил на купувача

Обща информация

Предварителни обявления

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки

Становища на изпълнителния директор на АОП по запитвания на ДП РВД

Друга полезна информация

Обществени поръчки, възлагани по ЗОП в сила от 15.04.2016

Процедури по ЗОП

Събиране на оферти с обява или покана

Покани до всички заинтересовани лица за поръчки по чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Архив

Обществени поръчки, възлагани по ЗОП в сила до 14.04.2016

Обществени поръчки, възлагани чрез процедури по ЗОП

Обществени поръчки, възлагани чрез публична покана по ЗОП

Преходни обществени поръчки към 01.10.2014 г.

Преходни процедури по ЗОП

Процедури в процес на възлагане към 01.10.2014 г.

Процедури със сключен договор в процес на изпълнение към 01.10.2014

Преходни възлагания чрез публична покана

Поръчки в процес на възлагане, без сключен договор към 01.07.2014 г.

Поръчки със сключен договор в процес на изпълнение към 01.07.2014 г.

Поръчки при условията на ЗГВ