Полезна информация | ДП РВД

Полезна информация

УВАЖАЕМИ ПОСЕТИТЕЛИ,

ДП РВД се стреми непрекъснато да повишава качеството на предлаганите услуги, ключов фактор за което е непрекъснатото взаимодействие, както с клиенти и партньори на предприятието, така и с широката общественост.

По-долу можете да откриете полезна за Вас информация относно дейността на ДП РВД през съответната година, правилата и начините за достъп до обществена информация, както и бързи връзки към услугите, авиационния учебен център, информация за кариерно развитие и профил на купувача.

При необходимост от допълнителна информация, моля не се колебайте да зададете своите въпроси чрез формата за обратна връзка или като се свържете с ДП РВД на посочените контакти.

План за дейностите на ДП РВД през 2016 г.

През 2016 г. Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движениe“ (ДП РВД) ще продължи да осъществява модел на управление чрез поставени цели, задачи за тяхното постигане и показатели за следене на ефективността на дейността. Управленският процес включва формулиране на целите, разработване на планове за тяхната реализация, дефиниране на показатели за ефективност и целеви нива, системен контрол, измерване и оценка на работата и резултатите и коригиращи мерки за достигане на планираните резултати.

Цели през 2016 г.:

 • Поддържане на сертификата на ДП РВД като доставчик на аеронавигационно обдлужване (АНО) в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) 1035/2011 г.;

 • Изпълнение на изискванията относно АНО, произтичащи от Регионалния аеронавигационен план на ИКАО, действащото законодателство за Единното европейско небе и съвместните проекти (Common projects) за внедряване на SESAR, Генералният план за управление на въздушното движение (УВД) (ATM Master Plan), Програмата за внедряване на SESAR (Deployment program), Европейски план за въвеждане на единното европейско небе (ESSIP);

 • Повишаване на нивото на безопасност на АНО;

 • Осигуряване на оптимален капацитет на въздушното пространство (ВП) и недопускане на закъснения по причини на ОВД;

 • Повишаване на гъвкавостта на предоставяното АНО съобразно количеството и направленията на трафика;

 • Изпълнение на дейностите съгласно стратегическите документи и решения на ниво DANUBE FAB;

 • Ориентиране на предоставяното АНО към нуждите на ползвателите на ВП в рамките на DANUBE FAB;

 • Изпълнение на дейностите по програма SESAR 2020;

 • Изпълнение на дейностите във връзка с инициативата на Евроконтрол за създаване на Централизирани услуги;

 • Създаване на финансово-правен механизъм за увеличаване и диверсификация на приходите от други дейности;

 • Запазване на финансовата стабилност на предприятието;

 • Подобряване на показателите за ефективност на разходите и продуктивност на персонала;

 • Техническо обезпечаване на дейността на предприятието със съвременно оборудване;

 • Оптимизиране числеността на персонала, гъвкаво управление и оптимално планиране на човешките ресурси.

Ключови области за ефективност и показатели за ефективност

Показателите за ефективност (ПЕ) на ДП РВД са съобразени с изискванията на действащите към момента регламенти на Европейската комисия. Съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 390/2013 за определяне на схема за ефективност на аеронавигационното обслужване и мрежовите функции се дефинират четири ключови области за ефективност: „Безопасност”, „Капацитет”, „Околна среда” и „Разходна ефективност”. През втория референтен период (РП2) 2015-2019 г., за всяка от тези области се определят и общоевропейски показатели за ефективност и съответни цели за ефективност. За периода държавите-членки са задължени да изготвят планове за ефективност, в рамките на функционалните блокове въздушно пространство (ФБВП), които да съдържат определени дейности, допринасящи адекватно за постигането на общоевропейските цели.

Планът за ефективност за РП2 на ФБВП „Дунав“, наричан по-долу Плана за ефективност, е представен за преглед през м. юни 2014 г. На база на оценката на Органа за преглед на ефективността (Performance Review Body) и Решение за изпълнение (ЕС) 2015/347 на Комисията, е подготвено допълнение към Плана за ефективност, в което са оптимизирани определени параметри и показатели.

В ДП РВД е въведена система от показатели за ефективност, обвързана с по-горе посочените четири области на ефективност, като изпълнението на целевите нива за отделните ПЕ по процеси се отчита всяко тримесечие.

Безопасност

В Плана за ефективност са дефинирани следните цели по безопасност:

 • Повишаване нивото на ефективност на управление на безопасността;

 • Прилагане на класификацията на степента на сериозност чрез използването на Risk Analysis Tool (RAT) на базата на методиката на Евроконтрол за всички оперативни събития, класифицирани като SMI (Separation Minima Infringements) и RI (Runway Incursions) и 80% за специфичните събития през 2016 г.;

 • Популяризиране Политиката за безпристрастно отношение (Just Culture).

ДП РВД е въвело задължителна схема за докладване на инциденти чрез вътрешна процедура. За подпомагане на тази схема се използват два основни принципа за контрол на качеството на данните:

 • Подпомагане на Културата по безопасност;

 • Продължаване на процеса на въвеждане на автоматично средство за мониторинг на средствата за безопасност (Safety Nets).

Данните от докладите на ръководителите на полети се наблюдават и анализират на годишна база.

В ДП РВД е въведен показател за следене нивото на Културата по безопасност, която се оценява на всеки две години, посредством вътрешно за ДП РВД проучване, като за 2016 г. е зададено ниво от 86%.

Капацитет

Чрез определени максимално допустими нива за закъснение по маршрута се постигат стойностите на закъснение, зададени от Управителя на мрежата (NM), който понастоящем се явява Европейската организация за безопасност на въздухоплаването - Евроконтрол, чрез т.нар. механизъм за планиране на капацитета на въздушното пространство.

В следствие на увеличаването на трафика във връзка с кризата в Украйна, и продължаващото изместване на потоците въздушен трафик заради затворените обеми ВП и рискови региони за провеждане на полети в Близкия Изток (Сирия и частично Ирак, Иран и Афганистан) целевите нива, заложени в първоначалната версия на Плана за ефективност бяха по-високи от определените референтни стойности.

На база на оценката на Органа за преглед на ефективността (Performance Review Body) и Решение за изпълнение (ЕС) 2015/347 на Комисията беше подготвено допълнение към Плана за ефективност, което отразява нужните мерки за постигане на ревизираните целеви нива при определени допускания в прогнозата на трафика.

Съгласно актуалните прогнози за продължаващо увеличение на трафика, се налага предприемането на допълнителни мерки от страна на ДП РВД включени и в настоящия Годишен план за осигуряване на адекватно обслужване, необходимите човешки ресурси и техническо обезпечаване на АНО. Това ще осигури постигането на целевите нива на показателите за ефективност. Изпълнението на тези мерки през 2016 г. ще се отрази в процеса на финализиране на Плана за ефективност.

Разходна ефективност

Независимо, че от РП2 (2015-2019 г.) плановете за ефективност се изготвят на ниво функционален блок от въздушно пространство (ФБВП), ключовата област „Разходна ефективност“ продължава да бъде оценявана на ниво зона за таксуване. Обхватът на оценката е разширен, като на оценяване е подложена и ефективността на разходите в зоните и районите на летищата задължително за най-голямото летище в определена страна и за всяко летище с повече от 70,000 движения на търговски въздушен транспорт.

За 2016 г. номиналната базова таксова единица при прелитане е планирана в размер на 22.68 евро. С решение от 02 Март 2015 г. Европейската комисия е одобрила Плана за ефективност в частта му за ключовата област „Разходна ефективност“ в редакцията му от м. ноември 2014 г.

Предвид съществения ръст на трафика, който се наблюдава през 2015 г. и промяната на допусканията за продължителността на ситуацията с неизползване на въздущното пространство на Украйна, са предприети мерки за преразглеждане на Плана за ефективност, които могат да окажат влияние както върху размера на таксовите единици и върху изменението на разходите през РП2. Таксовата единица в зоните на летищата през 2016 г. ще се запази на нивото си от 2015 г. за всички летища, с изключение на летище София, за което се очаква намаление до 414.41 лв.

ДП РВД устойчиво подобрява разходната ефективност на предоставяното аеронавигационно обслужване, като залага допълнителни цели за контрол на повишаването на ефективност на дейността.

Предприятието води проактивна политика на партньорство и се съобразява да развива отношенията си с ползвателите на въздушното пространство, като част от политиката за връзка с клиентите. Пример за това е сключеното споразумение за сътрудничество с IATA през периода 2007-2011 г. Като част от него бе и планираното намаление на таксовата единица по маршрута за целия период на споразумението, като фактическото намаление надвишава планираното. През 2009 г. и 2011 г. ДП РВД получава на два пъти висока оценка от независимия Eagle Award Panel и IATA за своята висока производителност и таксова единица. Всичко това е съпроводено и с подобрена продуктивност при оптимизиране броя на персонала и по-специално продуктивността на РП през последните 10 години, която е на 13 място от 62 РКЦ в Европа и е съизмерима с тази на централноевропейските държави.

Подобряването на разходната ефективност в зоните на летищата също е от особено значение за ДП РВД, която може да бъде постигната чрез подхода „gate-to-gate”, позволяващ по-добър баланс между търсенето и предлагането на услугите както и по-гъвкаво използване на ресурсите съобразено с търсенето на обслужването.

Прагове на показателите за ефективност

Праговете на показателите на ефективност се контролират от ГД ГВА. В стремежа си да оптимизира показателите за ефективност и в съответствие на Регламент за изпълнение (ЕС) 390/2013, ДП РВД наблюдава прагове за ефективност, при чието надхвърляне ще се активират механизми за корекция в политиката на предприятието. Мерките за постигане на капацитет представляват изготвяне и прилагане на коригиращи планове. За разходната ефективност се прилага схемата за поделяне на риска, съгласно чл.13 от Регламент за изпълнение (EС) 391/2013.

Основни задачи

Постигането на целите на ДП РВД в стратегически план се основава на реализирането през 2016 г. на основни задачи и проекти, по дейности за съответните структурни звена.

 

Достъп до обществена информация

Вътрешни правила и заявления за достъп до обществена информация на ДП РВД

бързи връзки