Метеорологично обслужване | ДП РВД

Метеорологично обслужване

Метеорологичната информация се предоставя на ползвателите с цел повишаване на безопасността, редовността и ефективността на гражданското въздухоплаване. Ползвателите на метеорологична информация съгласно Наредба №3 за метеорологичното обслужване на гражданското въздухоплаване са:

  • авиационните оператори/екипажите на въздухоплавателните средства (ВС);
  • органите за обслужване на въздушното движение (органи за ОВД);
  • службите за търсене и спасяване;
  • летищните оператори и администрации;
  • други организации, свързани с гражданското въздухоплаване, за които метеорологичната информация е необходима при изпълнение на дейността им.

Метеорологичната информация, предоставяна на потребителите се състои от метеорологични наблюдения, сведения и прогнози. Метеорологичните наблюдения, сведения и прогнози се изготвят от определените летищни метеорологични служби (ЛМС) или от метеорологичната служба за следене (МСС). Метеорологичните наблюдения и сведения се предоставят на ползвателите съгласно изискванията на международните стандарти и препоръчителни практики на ICAO и световната метеорологична организация. За гарантиране на качеството на предоставяното метеорологично обслужване е въведена система за управление на качеството